Mac

NORTHGUARDS SLUTBRUGERLICENSAFTALE (“LICENSAFTALEN”)

LÆS FØLGENDE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE SOFTWAREN.

DU SKAL VÆRE VOKSEN FOR AT TILTRÆDE DENNE LICENSAFTALE. HVIS DU ER ET BARN, SKAL DU ANMODE EN AF DINE FORÆLDRE ELLER EN VÆRGE OM AT LÆSE OG ACCEPTERE DENNE LICENSAFTALE PÅ DINE VEGNE. FORÆLDER/FORÆLDRE ELLER INDEHAVER(E) AF FORÆLDREMYNDIGHEDEN SKAL ACCEPTERE DENNE LICENSAFTALE PÅ DINE VEGNE OG TAGE DET FULDE ANSVAR FOR ALLE FORPLIGTELSER, DER PÅLÆGGES EN SLUTBRUGER I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE.

VED AT ANVENDE SOFTWAREN ELLER KLIKKE PÅ DEN KNAP, DER ANGIVER DIN ACCEPT I VINDUET MED LICENSAFTALEN, ELLER VED AT INDTASTE TILSVARENDE SYMBOL(ER) TILKENDEGIVER DU, AT DU ER EN VOKSEN OG ACCEPTERER DENNE LICENSAFTALE ENTEN PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DIT BARN, OG DU TAGER DET FULDE ANSVAR FOR ALLE FORPLIGTELSER, DER PÅLÆGGES EN SLUTBRUGER SOM FØLGE AF VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE. ANVENDELSEN AF SOFTWAREN ELLER ET KLIK PÅ KNAPPEN, DER ANGIVER DIN ACCEPT I VINDUET MED LICENSAFTALEN, ELLER INDTASTNING AF TILVARENDE SYMBOL(ER), UDGØR OGSÅ DIN UBETINGEDE ACCEPT AF VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE LICENSAFTALE OG GIVER DIG RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE LICENSAFTALE.

KAN DU IKKE ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE, ELLER ER DU IKKE VOKSEN, SKAL DU ANNULLERE INSTALLATIONEN AF SOFTWAREN OG/ELLER SLETTE SOFTWAREN.

HVIS EN LICENSAFTALE ELLER ET LIGNENDE DOKUMENT FØLGER MED SOFTWAREN, HAR VILKÅRENE FOR SOFTWAREANVENDELSEN, SOM ER DEFINTERET I ET SÅDANT DOKUMENT, FORRANG I FORHOLD TIL NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE.

AFSNIT A. GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Definitioner

1.1. Software betyder software, medfølgende/relateret materiale og opdateringer, som beskrevet i brugervejledningen.

1.2. Rettighedshaver (indehaver af alle rettigheder, hvad enten eksklusive eller på anden vis i forhold til softwaren) betyder Northguard, et selskab i henhold til lovgivningen i Danmark.

1.3. Computer – det operativsystem, den virtuelle maskine eller hardware, herunder den arbejdsstation, mobilenhed eller server, som softwaren er beregnet til, og/eller hvorpå softwaren skal installeres og/eller bruges.

1.4. Standard- eller gratisversion af softwaren betyder den version af softwaren, som gratis stilles til rådighed for brugerne.

1.5. Den udvidede version eller betalingsversionen af softwaren betyder den version af softwaren med funktionalitet, som kun stilles til rådighed efter aktivering.

1.6. Slutbruger (du/dit) betyder enkeltperson(er), der installerer eller bruger softwaren til eget brug, eller som lovligt bruger en kopi af softwaren, eller – hvis softwaren downloades eller installeres på vegne af en organisation – f.eks. en arbejdsgiver. “Du” betyder endvidere den organisation, hos hvem softwaren blev downloadet eller installeret, og det fremstilles hermed, at denne organisation har givet den person, der accepterer denne aftale, tilladelse til at gøre dette på organisationens vegne. I denne forbindelse omfatter termen “organisation” uden begrænsning eventuelle partnerskaber, selskaber med begrænset ansvar, selskaber, sammenslutninger, fællesaktieselskaber, fonde, fællesforetagender, fagforeninger, ikke-selskabsmæssige organisationer eller offentlig myndighed. For software, der distribueres gratis, undtagen software, der leveres til evalueringsformål, henviser slutbruger (du/dit) kun til individer.

1.7. Partner(e) betyder organisationer eller enkeltpersoner, der distribuerer softwaren baseret på en aftale og licens fra rettighedshaveren.

1.8. Opdatering(er) – antivirusdatabaser, forbedringer, programrettelser, udvidelser og/eller modificeringer til softwaren.

1.9. Softwareudvidelser – yderligere softwarekomponenter og tjenester, der leveres af rettighedshaveren, og som udvider softwarens funktionalitet og kan bruges sammen med eller uafhængigt af softwaren, og for hvilke en ny licens måske skal indhentes, eller den eksisterende udvides. Nogle udvidelser stilles gratis til rådighed og andre mod betaling. Du kan finde flere oplysninger om disse udvidelser, før du anskaffer dem.

1.10. Brugervejledning betyder brugervejledning, administratorvejledning, opslagsbog og relaterede oplysningsværker eller andre materialer.

1.11. Licenscertifikat betyder et dokument, der kan gives til slutbrugeren, og hvormed der følger en aktiveringskode samt yderligere oplysninger om licensen.

1.12. Web-portalen betyder rettighedshaverens web-ressource, der har til formål at administrere den installerede software og de erhvervede licenser.

1.13. Brugerkonto betyder den personlige del af webportalen, der er oprettet ved hjælp af data videregivet af slutbrugeren ved registrering på webportalen. Brugerkontoen giver slutbrugeren mulighed for at opnå adgang til webportalen for at udføre de handlinger, der er angivet under afsnit A, pkt. 1.12.

 1. Licensgivning

2.1. Du gives en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren inden for det omfang af softwarens funktionalitet, der beskrives i brugervejledningen eller på rettighedshaverens websted for teknisk bistand, forudsat at du overholder alle de tekniske krav, begrænsninger og brugsvilkår, der er angivet i denne licensaftale.

Testversion. Hvis du har modtaget, downloadet og/eller installeret en prøveversion af softwaren, og du hermed får en evalueringslicens til softwaren, kan du kun bruge softwaren til evalueringsformål og kun i den enkelte, gældende evalueringsperiode, med mindre andet er angivet, fra datoen for installation af prøveversionen. Brug af softwaren til andre formål eller ud over den gældende evalueringsperiode er strengt forbudt.

Software til flere miljøer, software på flere sprog, software på flere medier, software i flere kopier, bundter. Hvis du bruger forskellige versioner af softwaren eller forskellige sprogudgaver af softwaren, hvis du modtager softwaren på flere medier, hvis du på anden måde modtager flere kopier af softwaren, eller hvis du har modtaget softwaren i et bundt med anden software, skal det endelige tilladte antal computere, som alle versioner af softwaren er installeret på, svare til det antal computere anført i licenser, som rettighedshaveren har givet dig, såfremt hver erhvervet licens giver dig ret til at installere og bruge softwaren på det antal computere og/eller det antal af brugerkonti, der er angivet i afsnit A, pkt. 2.2 og 2.3, medmindre licensbetingelserne angiver andet.

Retten til at bruge softwaren, der distribueres gratis, gives kun til individer, undtagen software, der leveres til evalueringsformål. Softwaren må kun anvendes af individer til personlige ikke-kommerciel brug. Juridiske enheders brug af softwaren, der distribueres gratis, bortset fra software, som stilles til rådighed til evalueringsformål, er strengt forbudt.

2.2. Hvis softwaren blev anskaffet/erhvervet via internettet, har du ret til at anvende softwaren på det antal computere og/eller brugerkonti, som blev specificeret, da du købte licensen til softwaren.

2.3. Hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medie, har du ret til at bruge softwaren på det antal computere og/eller brugerkonti, der er angivet på softwarepakken eller i det medfølgende dokument.

2.4. Du har ret til at tage en kopi af softwaren alene til sikkerhedskopiering, og denne kopi må kun træde i stedet for lovligt erhvervede udgaver, såfremt disse mistes, beskadiges eller bliver uanvendelige. Denne sikkerhedskopi må ikke bruges til andre formål, og den skal destrueres, når du ikke længere har ret til at bruge softwaren, eller når din licens udløber eller ophæves af en hvilken som helst årsag, herunder de årsager, der er angivet i afsnit A, pkt. 3.15, i henhold til den gældende lovgivning i det land, hvor du har din primære bopæl, eller i det land, hvor du bruger softwaren.

2.5. Du kan overføre den ikke-eksklusive licens til at bruge softwaren til andre enkeltpersoner inden for omfanget af den licens, du har fået af rettighedshaveren, såfremt modtageren accepterer at være bundet af alle vilkår og betingelser for denne licensaftale, og at denne vil træde fuldt ud i dit sted i forhold til den licens, du har fået fra rettighedshaveren. Hvis du fuldt og helt overfører de brugsrettigheder, du har fået fra rettighedshaveren, skal du destruere alle kopier af softwaren, herunder sikkerhedskopien. Hvis du er modtager af en overført licens, skal du acceptere at overholde alle vilkår og betingelser i denne aftale. Hvis du ikke accepterer at være bundet af alle vilkår og betingelser i denne licensaftale, må du ikke installere og/eller bruge softwaren. Som modtager af en overført licens accepterer du også, at du ikke opnår yderligere eller bedre rettigheder end den oprindelige slutbruger, der erhvervede softwaren af rettighedshaveren.

2.6. Efter aktivering af softwaren (undtagen software til evalueringsformål) inden for perioden, der er angivet på pakken (hvis softwaren ikke blev erhvervet via internettet) eller angivet under bekræftelsen af en abonnementsbestilling eller køb af softwaren (hvis softwaren blev erhvervet via internettet), modtager du automatiske opdateringer og de nyeste versioner af softwaren fra rettighedshaveren eller dennes partnere samt teknisk bistand i henhold til afsnit A, pkt. 6.

2.7. For at bruge softwaren kan det være nødvendigt at forbinde softwaren til webportalen ved hjælp af din brugerkonto. Du er ansvarlig for alle handlinger, der udføres via din konto og involverer rettighedshaverens og/eller dennes partneres ressourcer. Du accepterer, at rettighedshaveren ikke er ansvarlig for uautoriseret brug af din brugerkonto.

 1. Aktivering og løbetid

3.1. Brugsperioden for standardversionen eller den gratis version af softwaren er ikke begrænset af rettighedshaveren.

3.2. Hvis du foretager ændringer på din computer eller af andre udbyderes software installeret derpå, kan rettighedsindehaveren kræve, at du gentager aktiveringen af softwaren, hvis antal kan være begrænset af rettighedsindehaveren.

3.3. Hvis softwaren blev modtaget/erhvervet via internettet, kan softwaren, efter din accept af denne licensaftale, anvendes i den periode, der blev angivet ved erhvervelsen.

3.4. Hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medie, kan softwaren anvendes, når du har accepteret denne licensaftale, og i den periode, der er angivet på pakken startende fra accepten af denne licensaftale.

3.5. Hvis du modtog softwaren fra en partner, kan softwarens brugstid aftales mellem dig og partneren.

3.6. Hvor der findes et licenscertifikat, vil softwarens brugstid være angivet i licenscertifikatet.

3.7. Hvor der er et abonnement, vil softwarens brugstid angives, når abonnementet bekræftes.

3.8. Hvis softwaren aktiveres med en gratis licens, er softwarens brugstid begrænset til 1 (ét) år. Hvis rettighedshaveren angiver en anden licensperiode, informeres slutbrugeren rettidigt.

Ved udgangen af perioden kan rettighedsindehaveren levere en ny begrænset, gratis licens til brug af software. I dette tilfælde bliver softwaren automatisk aktiveret.

3.9. Hvis du modtog softwaren fra rettighedshaveren til evalueringsformål, som angivet i afsnit A, pkt. 2.1, er oplysninger om softwarens brugstid angivet i det pågældende afsnit på rettighedshaverens websted og kan indhentes vha. de metoder, der er beskrevet i brugervejledningen.

3.10. Hvis softwaren blev erhvervet med henblik på at forlænge retten til at bruge tidligere erhvervet software, kan du kun gentage aktiveringen af softwaren, hvis du har aktiveringskoden til den tidligere erhvervede software. Hvis denne aktiveringskode mangler, vil softwarens brugstid være begrænset i henhold til de oplysninger, der vises ved køb af licensen, på emballage- eller onlineressourcen, hvor du købte licensen.

3.11. Ved udløb af softwarelicensen til den udvidede version af softwaren er funktionaliteten af den udvidede version af softwaren begrænset til funktionaliteten af standardversionen eller den gratis version af softwaren, som beskrevet i brugervejledningen.

3.12. Efter softwarens udløb kan du være berettiget til at fortsætte brugen af softwaren i en defineret periode, mens softwarens funktionalitet kan være begrænset.

3.13. Hvis du har købt softwaren til brug på mere end én computer, begynder softwarens licensperiode fra aktiveringen af softwaren på den første computer, eller den er angivet i licenscertifikatet, hvor et sådant licenscertifikat eksisterer.

3.14. Med hensyn til visse typer og versioner af softwaren giver rettighedshaveren mulighed for migrering fra softwaren til andre af rettighedshaverens programmer.

Varigheden af den tildelte licens og antallet af computere efter overførsel kan ændres i overensstemmelse med rettighedshaverens gældende regler. Når softwareskiftet er gennemført, er det ikke muligt at vende tilbage til den tidligere software med de nuværende licensregler.

3.15. Uden forbehold for øvrige retsmidler i henhold til lov eller billighedsret, som rettighedshaveren måtte have, har rettighedshaveren til enhver tid ret til uden varsel at ophæve denne licens til brug af softwaren uden refusion af hele eller dele af købsprisen, såfremt du overtræder en eller flere af disse vilkår og betingelser for licensaftalen.

3.16. Rettighedsindehaveren forbeholder sig ret til at begrænse evnen til aktivere softwaren til den region, hvor softwaren blev erhvervet fra rettighedsindehaveren eller dennes partnere. Oplysninger om disse begrænsninger fås, efter købet af softwarelicensen er foretaget i overensstemmelse med erhvervelsesmetoden, som angivet under pkt. 3.3, 3.4 og 3.5.

3.17. Hvis du har erhvervet softwaren med en aktiveringskode, som er gyldig til sproglokalisering af softwaren i den region, hvor den blev erhvervet fra rettighedsindehaveren eller dennes partnere, kan du ikke aktivere softwaren ved at benytte en aktiveringskode, som er beregnet til andre sproglokaliseringer.

3.18. I forbindelse med begrænsningerne i afsnit A, pkt. 3.16 og 3.17 er oplysninger om disse begrænsninger anført på emballagen og/eller i det medfølgende dokument og/eller på rettighedsindehaverens og/eller dennes partneres websted.

3.19. For at tjekke legitimiteten af brugen af softwaren forbeholder rettighedsindehaveren sig retten til at kontrollere, om du har en licenseret kopi af softwaren.

Hvis dette tjek ikke kan udføres i en bestemt tidsperiode, som det fremgår af brugervejledningen, vil softwaren fungere med begrænset funktionalitet.

 1. Softwarekomponenter, der bruger geolokalisering, kameraet eller GPS-funktioner, samt andre komponenter, der leverer data fra computeren eller interagerer med webportalen (hvis relevant)

4.1. I tilfælde af tab eller tyveri af computeren, hvis du har haft aktiveret funktionaliteten i softwareindstillingerne efter aktiveringen af softwaren, og du udtrykkeligt har givet dit samtykke til behandlingen af de personlige oplysninger, kan slutbrugeren fra computeren modtage oplysninger om at spore placeringen af den computer, som softwaren bruges på, samt at blokere (fjerne blokeringen) adgangen til computeren eller oplysninger, hvor softwaren er installeret ved at bruge webportalen og de relevante parametre, som er beskrevet i brugervejledningen. Du accepterer at bruge softwaren udelukkende til dens dertil beregnede formål og ikke at overtræde lokale love.

 1. Brug af Virtual Private Network component (hvis relevant)

Vilkårene under dette pkt. 5 gælder, hvis softwaren indeholder funktionaliteten i Virtual Private Network.

5.1. Hver gang du bruger komponenten Virtual Private Network (herefter “VPN”), skal du overholde international, national og regional lovgivning, inklusive, men ikke begrænset til lovgivningen vedrørende immaterialrettigheder, personlige data og offentliggørelse af oplysninger på internettet. Inklusive, men ikke begrænset til følgende. Du har for eksempel ikke tilladelse til at bruge VPN-softwaren til nogen af følgende formål:

 • På måder, som overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love eller lovbestemmelser i det land, hvori VPN-serveren er placeret, og/eller hvor VPN- softwaren bruges.
 • Til at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde.
 • Til at misbruge VPN-softwaren ved bevidst at introducere f.eks. virusser, trojanske heste, orme, logikbomber eller andet materiale, som er ondsindet og/eller teknologisk skadelige.
 • Til at reverse engineer, dekompilere, adskille, modificere, oversætte, forsøge at aflæse kildekoden til VPN-softwaren eller skabe afledte produkter ud fra VPN- softwaren.
 • Til at forsøge at få uautoriseret adgang til, interferere med, beskadige eller afbryde VPN softwaren og/eller VPN servicen. Vi vil rapportere enhver sådan overtrædelse til de relevante myndigheder og vil samarbejde med disse myndigheder om overdrage din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge VPN-softwaren og/eller VPN-tjenesten omgående.
 • Til at uploade, opslå, e-maile eller på anden måde transmittere indhold, som har til formål at tilskynde til eller skabe truende adfærd, som er ulovlig, skadelig, truende, misbrugende, chikanerende, rænkefuld, ærekrænkende, vulgær, sjofel, injurierende, invasiv over for nogen andre personers privatliv, hadefuld, racistisk, etisk eller på anden måde anstødelig, eller som sandsynligvis kan fremme sådan adfærd.
 • Til at udgive dig for at være en anden person eller enhed eller på anden vis misrepræsentere dine tilhørsforhold til en person eller enhed.
 • Til at forfalske headers eller på anden måde manipulere identificerende materiale for at skjule herkomsten af noget materiale, der transmitteres gennem VPN-systemet.
 • Til at uploade, opslå, e-maile eller på anden vis transmittere indhold, der krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, copyright eller andre parters andre immaterielle rettigheder.
 • Til at uploade, opslå, e-maile eller på anden vis transmittere uopfordrede eller uautoriserede reklamer eller salgsmateriale, f.eks. “junk mail”, “spam”, “kædebreve” eller “pyramidefiduser”.
 • Til at interferere med eller afbryde VPN-systemerne og/eller VPN-serverne og/eller VPN-netværket eller ikke at overholde alle krav, procedurer, politikker og regulativer, som gælder for netværk, som er tilsluttet vore VPN-systemer.
 • Til at indsamle eller opbevare personlige data om andre brugere uden deres viden.
 • Til at fremme eller levere anvisninger vedrørende illegale aktiviteter, at fremme fysisk beskadigelse af grupper eller enkeltpersoner eller at fremme nogen form for dyremishandling.
 • Til andre skadelige formål.

5.2. VPN-komponentens arbejde leveres via adgang til tredjeparts tjeneste (herefter “tredjepartstjenester”), nemlig AnchorFree Inc: https://www.anchorfree.com/.

Rettighedshaveren påtager sig intet ansvar for din brug af tredjepartstjenester. Sådanne tredjepartstjenester leveres muligvis under betingelser og vilkår, der er underlagt separate licenser eller lignende aftaler. Ved at opnå adgang til og/eller bruge tredjepartstjenester, indvilliger du i og accepterer alle relevante licenser, betingelser og/eller vilkår for sådanne tredjepartstjenester.

5.3. Behandlingen af data som følge af brugen af VPN-funktionaliteten udføres i overensstemmelse med betingelserne beskrevet i afsnit B.

5.4. Rettighedshaveren og/eller udbyderen af tredjepartstjenester er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser af, fejl i eller nægtet adgang til tredjepartstjenester, som kan skyldes din internet- eller mobiltjenesteudbyder.

 1. Teknisk bistand

6.1. Den tekniske support ydes til dig, når den seneste opdatering af softwaren er installeret (med undtagelse af en prøveversion af softwaren) i henhold til reglerne for teknisk support.

Teknisk support og dennes regler kan findes på: www.northguard.dk

 1. Modtagelse af informations- og reklamemateriale

7.1. Du anerkender, accepterer og indvilliger i at modtage informationsmateriale gennem softwaren fra rettighedshaver og/eller partnere for at forbedre beskyttelsesniveauet.

 1. Begrænsninger

8.1. Du må ikke efterligne, klone, udleje, udlåne, lease, sælge, modificere, dekompilere eller foretage reverse engineering af software eller adskille eller oprette derivater baseret på hele eller dele af softwaren, med mindre du har en ufravigelig ret dertil i henhold til gældende lovgivning, og du må ikke på anden måde reducere nogen del af softwaren til menneskeligt læsbar form eller overføre den licenserede software eller en underdel af den licenserede software, eller tillade tredjemand at gøre dette undtaget i det omfang, hvor foranstående begrænsning er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lov. Hverken softwarens binære kode eller kilde må anvendes, og der må ikke foretages reverse engineering for at genskabe programmets algoritme, som er ejendomsretsligt beskyttet. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet dig heri, forbeholdes rettighedshaveren og/eller dennes leverandører, som gældende. Enhver uautoriseret brug af softwaren vil resultere i øjeblikkelig og automatisk ophævelse af denne licensaftale og den licens, der er givet herunder, og kan resultere i straffe- og/eller privatretsligt sagsanlæg imod dig.

8.2. Du må ikke overføre retten til at bruge softwaren til tredjemand, undtaget som angivet i afsnit A, pkt. 2.5 i denne licensaftale.

8.3. Du må ikke give aktiveringskoden til tredjemand eller give tredjemand adgang til aktiveringskoden, da denne anses som værende fortrolige data tilhørende rettighedshaveren, og du skal tage rimelige skridt til fortroligt at beskytte aktiveringskoden, undtaget overdragelse af aktiveringskoden til tredjemand i henhold til afsnit A, pkt. 2.5 i denne licensaftale. Du er ansvarlig for at holde din aktiveringskode hemmelig under brugen af softwaren.

8.4. Den erhvervede licens gives i sin helhed, som ikke må opdeles i dele med det formål at videregive dem til tredjemand på kommerciel basis.

8.5. Du må ikke udleje, lease eller udlåne softwaren til tredjemand.

8.6. Du må ikke bruge softwaren til oprettelse af data eller software, der er beregnet til at opfange, blokere eller behandle trusler beskrevet i denne brugervejledning.

8.7. Hvis du bruger prøveversionen af softwaren, har du ikke ret til at modtage den tekniske support, som er anført i afsnit A, pkt. 6 i denne licensaftale, og du har ikke ret til at overføre licensen eller rettighederne til at bruge softwaren til tredjemand.

 1. Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse

9.1. Softwaren er beregnet til at fungere som beskrevet i brugervejledningen og, hvis understøttede versioner af softwaren anvendes, efter slutbrugerens installation af alle de nyeste softwareopdateringer, medmindre andet er angivet i licensaftalen.

9.2. Du accepterer, at softwaren leveres med mulighed for automatisk fornyelse, der giver automatisk downloading og installation af forbedringer, programrettelser og/eller modifikationer til softwaren og komponenterne samt nye versioner af softwaren.

9.3. Du indvilliger i, at softwaren automatisk downloader udvidelser til internetbrowsere, som er nødvendige for at sikre den licenserede softwares grundlæggende funktionalitet.

9.4. Du anerkender, accepterer og indvilliger i, at ingen software er fejlfri, og du rådes til at tage sikkerhedskopier af computeren med sådanne mellemrum og en sådan grad af driftssikkerhed, som passer dig.

9.5. Rettighedshaveren giver ingen garantier for, at softwaren fungerer korrekt i tilfælde af brud på de vilkår, der er beskrevet i brugervejledningen eller i denne licensaftale.

9.6. Rettighedshaveren garanterer ikke, at softwaren fungerer korrekt, hvis du ikke regelmæssigt downloader opdateringer, som angivet i afsnit A, pkt. 2.6 i denne licensaftale.

9.7. Rettighedshaveren garanterer ikke tilgængelighed af softwarens funktionalitet, som beskrevet i brugervejledningen ved udløb af den periode, der er angivet i afsnit A, pkt. 3 i denne licensaftale.

9.8. Rettighedshaveren garanterer ikke, at softwaren fungerer korrekt, hvis en funktionsfejl i softwaren er forårsaget af eventuelt udstyr eller software, som ikke er leveret af Northguard eller nogen af dets associerede selskaber.

9.9. Softwarens specifikke funktionalitet stilles til rådighed via adgang og/eller brug af tredjepartstjenester, som angivet i denne licensaftale og/eller i brugervejledningen. Rettighedshaveren er ikke ansvarlig for disse tredjepartstjenester. Du indvilliger samtidig i, at rettighedshaver ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab eller skade af nogen art i forbindelse med din brug af tredjepartstjenesterne.

9.10. Du erkender, at softwaren leveres med rettighedshaverens standardindstillinger, som installeres som grundindstilling, og at det er dit ansvar alene at konfigurere softwaren til at opfylde dine egne krav.

9.11. Du anerkender og indvilliger i, at softwaren vil foretage de handlinger, der er nødvendige for dens funktion.

9.12. SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, OG RETTIGHEDSHAVEREN HVERKEN FREMSTILLER ELLER GIVER NOGEN GARANTI FOR SOFTWARENS BRUG ELLER YDELSE. MED UNDTAGELSE AF EN GARANTI, BETINGELSE, FREMSTILLING ELLER VILKÅR, SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, OG RETTIGHEDSHAVEREN OG DENNES PARTNERE GIVER INGEN GARANTI, BETINGELSE, FREMSTILLING ELLER VILKÅR (UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HVAD ENTEN I HENHOLD TIL PRIVATLOVGIVNING, SÆDVANE, SKIK OG BRUG ELLER PÅ ANDEN VIS) I FORHOLD TIL NOGEN SOM HELST SAGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRATION ELLER ANVENDELIGHED TIL NOGET SÆRLIGT FORMÅL. ALLE FEJL OG DEN FULDE RISIKO I FORHOLD TIL YDELSE OG ANSVAR FOR VALG AF SOFTWARE TIL OPNÅELSE AF DIT FORVENTEDE RESULTAT SAMT INSTALLATION OG BRUG AF OG RESULTATER INDHENTET VIA SOFTWAREN PÅHVILER DIG. UDEN BEGRÆNSENDE VIRKNING FOR OVENSTÅENDE GIVER RETTIGHEDSHAVEREN INGEN FREMSTILLING AF OG GIVER INGEN GARANTI FOR, AT SOFTWAREN ER FEJLFRI ELLER FRI FOR AFBRYDELSER ELLER ANDRE FEJL, EJ HELLER AT SOFTWAREN LEVER OP TIL NOGEN AF ELLER ALLE DINE KRAV, HVAD ENTEN RETTIGHEDSHAVEREN ER BLEVET OPLYST HEROM ELLER EJ.

 1. Udelukkelse og begrænsning af ansvar

10.1. I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ER RETTIGHEDSHAVER OG DENNES PARTNERE IKKE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, STRAFBARE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART (INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING ELLER FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE, PRIVATLIVSBRUD, KORRUPTION, SKADER PÅ OG TAB AF DATA ELLER PROGRAMMER, MANGLENDE OPFYLDELSE AF EN FORPLIGTELSE HERUNDER LOVPLIGTIGE FORPLIGTELSER, GOD TRO ELLER RIMELIG OMTANKE, MISLIGHOLDELSE, ØKONOMISK TAB OG ALLE ØVRIGE PEKUNIÆRE ELLER ANDRE TAB AF NOGEN ART), SOM MÅTTE OPSTÅ GRUNDET ELLER PÅ NOGEN MÅDE I RELATION TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN, LEVERING ELLER MANGLENDE LEVERING AF TEKNISK BISTAND ELLER ØVRIGE SERVICEYDELSER, OPLYSNINGER, SOFTWARE SAMT RELATERET INDHOLD VIA SOFTWAREN ELLER PÅ ANDEN MÅDE GRUNDET BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER PÅ ANDEN VIS UNDER ELLER I FORBINDELSE MED ET PUNKT I DENNE AFTALE, ELLER GRUNDET BRUD PÅ KONTRAKTEN ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER MISLIGHOLDELSE, FEJLAGTIG FREMSTILLING, FORPLIGTELSE I FORHOLD TIL OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER BRUD PÅ NOGEN LOVMÆSSIG FORPLIGTELSE, ELLER BRUD PÅ RETTIGHEDSHAVERENS ELLER DENNES PARTNERES GARANTI, SELV OM RETTIGHEDSHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ SÅDANNE TAB.

DU ACCEPTERER, AT SÅFREMT RETTIGHEDSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE FINDES ANSVARLIGE, ER RETTIGHEDSHAVERENS OG/ELLER DENNES PARTNERES ANSVAR BEGRÆNSET TIL UDGIFTEN TIL KØB AF SOFTWAREN. RETTIGHEDSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE ER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGET BELØB UD OVER DET, DER BLEV BETALT VED KØB AF SOFTWAREN TIL RETTIGHEDSHAVEREN ELLER PARTNEREN (HVAD END DER MÅTTE VÆRE GÆLDENDE).

INTET I DENNE LICENSAFTALE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER KRAV I FORHOLD TIL DØDSFALD OG PERSONSKADER. YDERMERE GÆLDER, AT SÅFREMT EN FRASKRIVELSE, UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING I DENNE LICENSAFTALE IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, DA VIL KUN DEN FRASKRIVELSE, UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING OPHØRE MED AT VÆRE GÆLDENDE FOR DIG, OG DU VIL FORTSAT VÆRE BUNDET AF DE ØVRIGE FRASKRIVELSER, UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER.

 1. GNU og øvrige tredjepartslicenser

11.1. Softwaren kan omfatte nogle softwareprogrammer, som er givet i licens (eller underlicens) til slutbrugeren under GNU General Public License (GPL) eller andre, lignende gratis softwarelicenser, som blandt andre rettigheder tillader brugeren at kopiere, modificere og videredistribuere visse programmer eller dele heraf og giver adgang til kildekoden (“Open Source Software”).

 1. Immateriel ejendomsret

12.1. Du accepterer, at softwaren og oprindelse, systemer, idéer, driftsmåder, dokumentation samt øvrige oplysninger i softwaren er immaterielle rettigheder og/eller værdifulde forretningshemmeligheder, der tilhører rettighedshaveren eller dennes partnere, og at rettighedshaveren og dennes partnere, hvor det måtte være gældende, er beskyttet af privat- og strafferetslig lovgivning samt af lov om ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker og patenter i den Russiske Føderation, den Europæiske Union og USA, samt andre lande og internationale traktater.

Denne licensaftale giver dig ingen rettigheder med hensyn til den immaterielle ejendomsret, herunder varemærker eller servicemærker tilhørende rettighedshaveren og/eller dennes partnere (“Varemærker”). Du kan udelukkende bruge varemærkerne til at identificere udskrevet output genereret af software i overensstemmelse med accepteret varemærkepraksis, herunder identifikation af varemærkets ejermands navn. En sådan anvendelse af et varemærke giver dig ingen ejendomsrettigheder i forhold til dette varemærke.

Rettighedshaveren og/eller dennes partnere ejer og fastholder alle rettigheder, ophavsret og interesser i og til softwaren, herunder uden begrænsning fejlretninger, udvidelser, opdateringer eller andre modificeringer af softwaren, hvad enten disse foretages af rettighedshaveren eller tredjepart, og alle copyrights, patenter, forretningshemmelighedsrettigheder, varemærker samt øvrige immaterielle ejendomsrettigheder deri.

Din besiddelse, installation eller brug af softwaren giver dig ingen ophavsrettigheder i forhold til den immaterielle ejendomsret til softwaren, og du kan ikke opnå sådanne rettigheder til softwaren undtagen som udtrykkeligt beskrevet i denne licensaftale. Alle kopier af softwaren, der er lavet i henhold hertil, skal indeholde de samme ejendomsretslige bemærkninger, som fremstår i denne software. Undtagen som beskrevet giver denne licensaftale dig ingen immaterielle ejendomsrettigheder til softwaren, og du accepterer, at licensen som yderligere defineret heri, og som er givet i henhold til denne licensaftale, kun giver dig ret til begrænset anvendelse i henhold til betingelser og vilkår for denne licensaftale. Rettighedshaveren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i henhold til denne licensaftale.

12.2. Du accepterer, at du ikke må modificere eller ændre softwaren på nogen måde. Du må ikke fjerne eller ændre på copyright-bemærkninger eller andre ophavsrettighedsbemærkninger på kopier af denne software.

12.3. Overtrædelse af de immaterialrettigheder skal resultere i civilretligt, administrativt eller strafferetligt ansvar i henhold til lovgivningen.

 1. Gældende lov

13.1. Bortset fra som foreskrevet i afsnit A, pkt. 13.2 og 13.3 nedenfor, styres denne licensaftale af og fortolkes i henhold til gældende lovgivning angivet nedenfor for det land eller territorium, i hvilket du erhvervede softwaren uden reference til eller anvendelse af konflikter med lovgivningens principper:

 1. Rusland. Hvis du har skaffet Softwaren i Rusland, gælder lovgivningen for den Russiske Føderation.
 2. USA, Puerto Rico, Amerikansk Samoa, Guam og U.S. Virginia Islands. Hvis du skaffede Softwaren i USA, Puerto Rico, Amerikansk Samoa, Guam eller U.S. Virgin Islands, gælder lovene i staten Massachusetts, USA dog på betingelse af, at lovene i den amerikanske stat, du bor i, styrer retskrav under statens forbrugerbeskyttelse, uretmæssig konkurrence eller lignende love. I det omfang loven tillader det, accepterer rettighedshaveren og du udtrykkeligt at hermed give afkald på enhver ret til en nævningesag.
 1. Canada. Hvis du skaffede Softwaren i Canada, gælder lovene for provinsen Ontario.
 2. Mexico. Hvis du skaffede Softwaren i Mexico, gælder de føderale love for Republikken Mexico.
 3. Den Europæiske Union (EU). Hvis du skaffede softwaren i et medlemsland i EU, gælder lovene for Danmark.
 4. Australien. Hvis du skaffede Softwaren i Australien, gælder lovene for den stat eller det territorium, hvor du skaffede licensen.
 5. Hong Kong Special Administration Region (SAR) og Macau SAR. Hvis du skaffede Softwaren i Hong Kong SAR eller Macau SAR, gælder lovene for Hong Kong SAR.
 6. Taiwan. Hvis du skaffede Softwaren i Taiwan, gælder lovene for Taiwan.
 7. Japan. Hvis du skaffede Softwaren i Japan, gælder lovene for Japan.
 8. Ethvert andet land eller territorium. Hvis du skaffede Softwaren i ethvert andet land, gælder materiel ret for det land, hvor handelen fandt sted.

13.2. Uanset det foregående gælder det, at såfremt de obligatoriske love eller den offentlige orden i et land eller territorium, hvor denne licensaftale håndhæves eller udlægges, forbyder anvendelsen af loven, der er anført heri, anvendes lovgivningen i det pågældende land eller territorium i stedet, i det omfang det kræves af en sådan obligatorisk lov eller den offentlige orden. Ligeledes, hvis du er en individuel forbruger, skal bestemmelserne i afsnit A, pkt. 13.1 ikke påvirke nogen obligatorisk ret du måtte have, til at handle i dit hjemland i henhold til lovgivningen i det pågældende land.

13.3. Denne licensaftale skal ikke styres af de Forenede Nationers kontraktkonvention for internationalt salg af handelsvarer, anvendelse af hvilken er udtrykkeligt udelukket.

13.4. Slutbrugeren er ansvarlig for kun at kontakte rettighedshaveren eller dennes partnere direkte, hvis der opstår problemer med produktet.

 1. Frist for sagsanlæg

14.1. Ingen af parterne kan fremsætte krav, uanset form, som følge af transaktioner under denne aftale senere end ét (1) år efter årsagen til kravet er opstået eller blev opdaget, dog undtaget sagsanlæg for brud på immaterielle ejendomsrettigheder, som kan fremsættes inden for den gældende, lovmæssige periode.

 1. Hele aftalen, adskillelighed, ingen fraskrivelse

15.1. Denne licensaftale udgør hele aftalen mellem dig og rettighedshaveren, og den erstatter alle tidligere aftaler, tilbud, kommunikationer af enhver art eller reklamer, mundtlige eller skriftlige, i forhold til softwaren eller emnet for denne aftale. Du bekræfter hermed, at du har læst denne licensaftale, forstået den og accepterer at være bundet af dens betingelser. Hvis noget punkt i denne licensaftale af en kompetent retsinstans findes ugyldigt, ophævet eller umuligt at håndhæve af en eller anden årsag, enten helt eller delvist, skal et sådant punkt fortolkes mindre bredt således, at det bliver lovligt og muligt at håndhæve, og hele licensaftalen vil forblive i kraft på trods heraf, og resten af licensaftalen vil forblive fuldt ud retsgyldig i videst mulig udstrækning i henhold til lov eller billighedsret, mens det oprindelige sigte bevares i videst muligt omfang. Ingen fraskrivelse af nogen bestemmelse eller betingelse heri er gyldig, medmindre den er skriftlig og underskrevet af dig og en godkendt repræsentant for rettighedshaveren, såfremt ingen fraskrivelse af et brud på en bestemmelse i denne aftale udgør en fraskrivelse af et tidligere, samtidigt eller efterfølgende brud. Såfremt rettighedshaveren ikke insisterer på eller håndhæver streng opfyldelse af et punkt i denne licensaftale eller en rettighed, må dette ikke opfattes som en fraskrivelse af et sådant punkt eller en sådan rettighed.

 1. Afkald på kollektive søgsmål og bindende voldgift

16.1. Hvis du er bosiddende i USA, gælder dette §16 i afsnit A for dig. Hvis der opstår en tvist, et krav eller en uoverensstemmelse af enhver art, hvad angår alle rettighedshaverens produkter, tjenester eller en del af denne licensaftale, mellem dig og rettighedshaver eller dig og en tredjepart tilknyttet rettighedshaver, og parterne ikke kunne løse tvisten uformelt inden for rimelig tid, accepterer du og den anden part bindende individuel voldgift foran det amerikanske voldgiftsinstitut American Arbitration Association (“AAA”) i henhold til den amerikanske føderale lov om voldgift (Federal Arbitration Act – “FAA”), og indvilliger i ikke at sagsøge i retten foran en dommer eller jury. I tilfælde af en bindende individuel voldgiftssag mellem parterne, afgøres udfaldet af en neutral mægler, og voldgiftsmandens beslutning vil være endelig, bortset fra en begrænset ret til appel i henhold til FAA. I tilfælde af en konflikt mellem denne licensaftale og reglerne for AAA skal denne licensaftale være gældende.

16.2. Alle sager, herunder, men ikke begrænset til, kollektive søgsmål, gruppesøgsmål, private “attorney-general”-sager, en kombination af individuelle sager uden samtykke fra alle parter eller andre retsprocedurer, hvor en person fungerer i repræsentativt øjemed, er ikke tilladt. Når du accepterer denne aftale, indvilliger du i ikke at starte eller deltage i nogen af ovennævnte søgsmål og retsprocesser med flere parter, og alle søgsmål, som du fører, og alle eventuelle retsmidler, der tildeles dig, skal være på et individuelt grundlag, som fastsat i nærværende paragraf. Du kan kontakte rettighedshaver eller dennes partnere direkte, hvis du oplever problemer med produktet.

16.3. Eventuelle tvister, krav eller uenigheder om rettighedshavers intellektuelle ejendomsret, håndhævelse, gyldighed osv. heraf samt eventuelle krav vedrørende nogen form for uautoriseret brug, herunder, men ikke begrænset til, tyveri og piratkopiering af alle rettighedshavers produkter eller tjenester, er ikke underlagt denne voldgiftsklausul.

 1. Rettighedshaverens kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til denne licensaftale, eller hvis du af en eller anden årsag ønsker at kontakte rettighedshaveren, kan du kontakte kundeserviceafdelingen på:

Northguard ApS
Bondovej 14b, Odense SV
Danmark
E-mail: [email protected]
Websted: www.northguard.dk

AFSNIT B. BETINGELSER FOR DATABEHANDLING

Læs betingelserne i afsnittet “Betingelser for databehandling”. Dette afsnit beskriver data videregivet af dig og/eller af din computer og den måde, hvorpå rettighedshaveren vil behandle dataene med henblik på udførelsen af denne licensaftale. Hvis softwaren bruges i en juridisk enhed eller på en computer, der benyttes af flere enkeltpersoner, skal du sørge for, at de har forstået og accepteret betingelserne i afsnittet “Betingelser for databehandling”, før de bruger softwaren.

 1. For at rettighedshaveren og/eller dennes partnere kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne licensaftale, skal rettighedshaveren modtage og behandle de oplysninger, der er beskrevet i afsnit B, pkt. 1 med henblik på det erklærede formål. Sådanne oplysninger kan anses for at være personlige i henhold til gældende lovgivning i bestemte lande.
 • Softwareaktivering og -bekræftelse af lovligheden for brug af softwaren.

Rettighedshaveren skal bekræfte, at den licens, du bruger, er lovlig under aktivering og brug af softwaren. For at gøre dette skal rettighedshaveren behandle og modtage følgende oplysninger om softwaren, den licens, du har erhvervet dig, og den computer, som du vil installere softwaren på, især: Typen, versionen og placeringen af den installerede software, de installerede opdateringers versioner, computerens id og softwareinstallationens id på computeren, aktiveringskoden og det unikke id for den aktuelle licens’ aktivering, typen, versionen og ordstørrelsen af operativsystemet, navnet på det virtuelle miljø, hvis softwaren er installeret i det virtuelle miljø, og id’er for de softwarekomponenter, som er aktive på tidspunktet for tilvejebringelsen af oplysningerne.

 • Administration af computerbeskyttelse og erhvervede licenser via webportalen.

Webportalen hjælper dig med at fjernadministrere dine erhvervede licenser og beskyttelsen af din computer. Denne funktion kræver, at rettighedshaveren fra din computer modtager og behandler oplysninger om softwaren, den erhvervede licens, oplysninger om computeren, især:

⁃ Produktaktiveringskode, den aktiverede licens’ status og type, oplysninger om licensaktiveringsfejl, udløbsdatoen for den effektive licensgyldighedsperiode, oplysninger om yderligere installerede licenser.

⁃ Enhedstype, oplysninger om versionen af det operativsystem, der er installeret på enheden, og installerede servicepakker, billede af enhedstype.

⁃ Computerens navn på netværket (domænenavne).

⁃ Operativsystemets regionale parametre (oplysninger om tidszone, standardtastaturlayout og brugergrænsefladens sprog).

⁃ Oplysninger om installeret software fra rettighedshaveren, softwarens driftstilstand og status for computerens antivirusbeskyttelse: Softwareversion, unikt id for softwareinstallationen på computeren, computerens unikke id og konto-id’et.

⁃ Versioner af benyttede antivirusdatabaser og tidspunktet for deres seneste opdatering.

⁃ Status for beskyttelseskomponenter, liste over registrerede og ignorerede sikkerhedsproblemer.

⁃ Engangsadgangskode til registrering af enheden på portalen, grunden til deaktiveringen af portalen.

⁃ Partnerens rebrandingkode.

⁃ Portalens side-id, land og område.

⁃ Versionen af den anvendte protokol.

 • Du får kernefunktionaliteten til den erhvervede software.

Softwarens kernefunktionalitet, som beskrevet i brugervejledningen, er at beskytte brugeren mod kendte trusler mod informationssikkerheden. For at kunne stille denne kernefunktionalitet til rådighed, mens du anvender softwaren, skal rettighedshaveren modtage og behandle oplysninger fra din computer om den installerede software, den erhvervede licens, de scannede objekter, registrerede trusler og inficeringer på computeren og dertil tilsluttede enheder, computerens aktivitet på internettet, især:

⁃ Data til at indhente koden til godkendelse af sessionen.

⁃ Tilslutning af softwaren til portalen.

⁃ Oplysninger om besøgte websteder: Webstedets internetadresse, de indledende domænedele af internetadresser, som brugeren har indtastet i browserens adresselinje eller åbnet fra søgesystemer.

⁃ Deltagelse i eller ingen deltagelse i KSN.

⁃ Rækken med oplysninger om tilknytning af aktiveringskoden til brugeren: Det unikke bruger-id på portalen, softwareaktiveringskoden, typen af licensejerskab (ejer/ikke ejer) og KPC Infra-signatur.

⁃ Det land og område på Northguard-webstedet, hvorfra softwarens prøveversion blev downloadet.

⁃ Bruger-e-mail, som benyttes til at oprette forbindelse til portalen.

⁃ Siden på portalen, som linket fra softwaren henviser til.

⁃ Oplysninger om brugergrænsefladens element, hvorfra brugeren besluttede at købe softwaren.

⁃ Oplysninger om licenser: Softwareaktiveringskode, købte aktiveringskoder, softwarens aktiveringsdato, aktiveringsfejl, udløbsdato og udløbet af den aktive licens under softwareinstallationen, antal dage, der er gået siden aktivering af softwaren, antal dage tilbage før licensens udløbsdato, antal dage, der er gået siden licensens udløb, samlet antal dage med licensaktivitet, typen af installeret licens, licensens aktiveringsdato, licensudløbsdato, licensnøglens serienummer, licens-id, licenstype, nulstillingsflag for prøveperiode, licensperiode, aktuel licensstatus, ordrenummer, id for prislisteposition, aktuel abonnementsstatus, årsag til abonnementsstatus, abonnementets udløbsdato, gyldighedsperioden for den installerede licens, titel på licensticket, abonnementstype, generelle oplysninger om licenser i softwaren, oplysninger om aktiveret licens: Id og gyldighedsperiode, oplysninger om prøveversionen af softwaren, ordrenummer, som licensen blev købt med, id for den prislisteposition, som licensen blev udstedt til, id for den software, som licensen er beregnet til, årsag til aktuel abonnementsstatus/ændring, abonnementets udløbsdato, supplerende licensoplysninger, ticketsekvens-id, kundenavn og id for dataskema, som anvendes af abonnementsudbyderen.

⁃ Oplysninger om partneren: Id for den partner, som har solgt licensen, land, hvori partneren, som har solgt licensen, er beliggende, nummeret på den ordre, for hvilken licensen blev solgt, der anvendes af partneren, fulde navn på den partner, for hvem licensen blev udstedt til.

⁃ Data om licensen til identificering af brugergruppen efter abonnementslicensens yderligere egenskaber.

⁃ Data om licensen til identificering af brugergruppen i virksomheden, der købte licensen, efter oplysningskommentaren i licensegenskaberne.

⁃ Oplysninger om softwaren: Version af den installerede software, versionsnummer for softwaren uden autopatches, kode for softwarelokaliseringsalfabet i henhold til ISO 15924, softwareversionspatch, softwarens installationsdato, sprogkode for softwaren i henhold til ISO 639-1, unikt id for softwareinstallationen, type af installeret software, landekode i overensstemmelse med ISO 3166-1 alfa-2, softwarelokalisering, id for softwarere-branding, software-id, brugertilpasnings-id, rebranding-kode, nulstillingsstatus for prøveversion, forbindelsesstatus og bruger-id.

⁃ Oplysninger om brugerens enhed: Brugerenheds-id, hash for id for brugerens computer samt dato og klokkeslæt på brugerens computer, enhedstype, enhedsforhandler, enhedsoperativsystem, tilsløret enhedsnavn (XOR med sha256 (enhedens MAC-adresse)), id for det installerede produkt og dataidentifikationsteknologi.

⁃ Oplysninger om operativsystem: Operativsystemets bitness (f.eks. 32-bit eller 64-bit), operativsystemets familie (f.eks. Windows eller Mac) og operativsystemets version.

⁃ Status for brugerens accept af aftalevilkårene, aftaletype og aftaleversion.

⁃ Enhedens netværksnavn, enhedsplatform, typen af operativsystem (f.eks. Windows, macOS).

⁃ Id, som udstedes af tjenesten ved vellykket registrering af softwaren (tjeneste) og bruges til efterfølgende at godkende og registrere tjenester på denne enhed.

⁃ Kodetype, enhedstype, enhedens unikke id på portalen. Aktiveringstjenesten bruger denne parameter til at indhente følgende oplysninger: Brugerkonto-id, id for den enhed, som softwaren var installeret på, tjeneste-id (det kan indeholde adskillige id’er, hvis der er installeret flere produkter på enheden).

⁃ Tjenesteparameter, der angiver, at købet sker i softwarevinduet.

⁃ Oplysninger til registrering af softwaren på portalen, herunder bruger-id, enheds-id og softwareoplysninger.

⁃ Tidspunktet for accept af aftalen.

⁃ Tidligere id for softwaren på portalen.

⁃ Engangsadgangskode til automatisk tilslutning af den software, der er downloadet fra kontoen.

⁃ Oplysninger om årsagen til deaktiveringen af softwaren fra portalen.

⁃ Protokol, hvortil der er modtaget statistiske data (f.eks. HTTPS eller TCP).

⁃ Id for det oplysningsmønster, der anvendes ved udstedelsen af licensen.

⁃ Id for den softwaretjeneste, som overførte anmodningen om licensaktivering.

⁃ Id for igangsættelse af softwareopdateringen.

⁃ Sæt af id’er til de programmer, som kan aktiveres på brugerens computer.

⁃ Dato og tidspunkt for afsendelse af statistikker.

⁃ Id for brugerens handlingstype.

⁃ URL-adresse, der anvendes til anmodning om oplysninger, protokoltype, overordnet URL-adresse (hvorfra URL-adressen blev modtaget), portnummer.

⁃ Oplysninger om indtjekkede filer: filcertifikatets aftryk, hash af certifikatets offentlige nøgle, hashes af de markerede objekter eller dele af objekter.

⁃ Oplysninger om websitecertifikat: domæne, IP-adresse på det markerede site, tilslutningsport, certifikathash, certifikattype, certifikatindhold.

⁃ Oplysninger om registrering: registreringsnavn, post-id, registreringsrevision, posttype.

⁃ Oplysninger om computerens forbindelse til det trådløse netværk: navnet på det trådløse netværk (SSID), det trådløse netværks godkendelsestype, det trådløse netværks kodningstype, kontrolsum (MD5 og SHA256) og navnet på adgangspunktets MAC-adresse, entydige id’er samlet af et entydig computer-id, det unikke computerinstallations-id, det trådløse netværks sikkerhedsniveau, det trådløse netværks kategori, attributten for DNS-navn, DHCP-data for forbindelsesindstillinger til netværket: kontrolsum (SHA256) for IP-adressen (IPv4 og IPv6) på DNS-serverne, kontrolsum (SHA256) for den lokale IP-adresse (IPv4 og IPv6), kontrolsum (SHA256) for den lokale IP-adresse (IPv4 og IPv6) for gaten, kontrolsum (SHA256) for undernetmasken og længde af netværkspræfiks, liste over tilgængelige netværk.

⁃ Entydigt id for indhold leveret af produktet og læst af brugeren, protokolversion.

 1. Rettighedshaveren behandler også data i en form, som ikke i sig selv tillader direkte tilknytning til en bestemt enkeltperson.
 1. Hvis du beslutter ikke at videregive oplysninger, der er nødvendige, for at rettighedshaveren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne licensaftale, som angivet i afsnittet “Betingelser for databehandling”, accepterer du ikke betingelserne i denne licensaftale. Hvis det er tilfældet, skal du afslutte installationen af og/eller fjerne softwaren.
 1. Når du videregiver data til rettighedshaveren via softwaren, håndterer rettighedshaveren disse data i henhold til dennes politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som navnlig beskriver den måde, hvorpå rettighedshaveren beskytter dine data, hvor rettighedshaveren behandler dine data samt dine rettigheder med hensyn til de omhandlede data.

© 2019 Northguard. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren og al medfølgende dokumentation er ejendomsretligt beskyttet af ophavsretslove og internationale ophavsrettighedstraktater samt andre immaterielle ejendomsrettigheder og traktater.