Android & iOS

NORTHGUARD APS’ SLUTBRUGERLICENSAFTALE (“LICENSAFTALEN”)

LÆS FØLGENDE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE SOFTWAREN.

DU SKAL VÆRE VOKSEN FOR AT TILTRÆDE DENNE LICENSAFTALE. HVIS DU ER ET BARN, SKAL DU BEDE EN AF DINE FORÆLDRE ELLER EN VÆRGE OM AT LÆSE OG ACCEPTERE DENNE LICENSAFTALE PÅ DINE VEGNE. FORÆLDER/FORÆLDRE ELLER INDEHAVER(E) AF FORÆLDREMYNDIGHEDEN SKAL ACCEPTERE DENNE LICENSAFTALE PÅ DINE VEGNE OG TAGE DET FULDE ANSVAR FOR ALLE FORPLIGTELSER, DER PÅLÆGGES EN SLUTBRUGER I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE.

VED AT KØRE SOFTWAREN ELLER KLIKKE PÅ KNAPPEN, DER ANGIVER DIN ACCEPT I VINDUET, SOM INDEHOLDER LICENSAFTALEN, ELLER VED ANGIVE TILSVARENDE SYMBOL(ER) TILKENDEGIVER DU, AT DU ER VOKSEN OG ENTEN ACCEPTERER DENNE AFTALE PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DIT BARN, OG AT DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR ALLE FORPLIGTELSER, DER PÅLÆGGES SLUTBRUGEREN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE.

HVIS DU KØRER SOFTWAREN ELLER KLIKKER PÅ KNAPPEN, DER ANGIVER DIN ACCEPT, I VINDUET, SOM INDEHOLDER LICENSAFTALEN, ANGIVER TILSVARENDE SYMBOL(ER), UDGØR DETTE DIN UBETINGEDE ACCEPT AF BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE OG GIVER DIG RETTEN TIL AT BRUGE SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE.

KAN DU IKKE ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE, ELLER ER DU IKKE VOKSEN, SKAL DU ANNULLERE INSTALLATIONEN AF SOFTWAREN OG/ELLER SLETTE SOFTWAREN.

HVIS EN LICENSAFTALE ELLER ET LIGNENDE DOKUMENT FØLGER MED SOFTWAREN, HAR VILKÅRENE FOR SOFTWAREANVENDELSEN, SOM ER DEFINTERET I ET SÅDANT DOKUMENT, FORRANG I FORHOLD TIL NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE.

AFSNIT A. GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Definitioner

1.1. Software betyder software, herunder eventuelle opdateringer og relaterede materialer.

1.2. Standardversion af softwaren betyder den gratis version af softwaren.

1.3. Den udvidede version af softwaren betyder den version af softwaren, som kun fungerer efter aktivering eller installation af nøglefil.

1.4. Rettighedshaver (indehaver af alle rettigheder, eksklusive eller på anden vis, i forhold til softwaren) betyder Northguard ApS, et selskab underlagt lovgivningen i Danmark

1.5. Computer(e) betyder hardware, herunder PC’er, bærbare computere, arbejdsstationer, PDA’er, “smart phones”, håndholdte enheder eller andre elektroniske apparater, som softwaren blev designet til, hvor softwaren installeres og/eller bruges.

1.6. Web-Portal betyder tjenester, herunder Personal Cabinet og Northguard Protection Center, som udbydes af rettighedsindehaveren og bruges til at administrere den installerede software og tildelte licenser. Den bruges også til at gemme oplysninger fra softwaren som beskrevet i paragraf 4.

1.7. Slutbruger (du/dit) betyder enkeltpersoner, der installerer eller bruger softwaren til eget brug, eller som lovligt bruger en kopi af softwaren, eller hvis softwaren downloades eller installeres på vegne af en organisation, f.eks. en arbejdsgiver. “Du” betyder yderligere den organisation, hos hvem softwaren blev downloadet eller installeret, og det fremstilles hermed, at en sådan organisation har givet den person, der accepterer denne aftale, tilladelse til at gøre dette på organisationens vegne. I denne forbindelse omfatter betegnelsen “organisation” uden begrænsning eventuelle partnerskaber, selskaber med begrænset ansvar, selskaber, sammenslutninger, fællesaktieselskaber, fonde, fællesforetagender, fagforeninger, ikke-selskabsmæssige organisationer eller offentlig myndighed.

1.8. Partner(e) betyder organisationer eller enkeltpersoner, der distribuerer softwaren baseret på en aftale og licens fra rettighedshaveren.

1.9. Opdatering(er) betyder alle opgraderinger, revisioner, patches, udvidelser, rettelser, modificeringer, kopier, tilføjelser, vedligeholdelsespakker osv.

1.10. Brugervejledning betyder brugervejledning, administratorvejledning, opslagsbog og relaterede oplysningsværker eller andre materialer.

1.11. Henstandsperioden er en begrænset periode, som begynder, når den effektive brugsperiode for den udvidede version af softwaren udløber. I henstandsperioden kan softwaren anvendes med uændret funktionalitet.

1.12. Brugerkonto betyder den personlige del af webportalen, der er oprettet ved hjælp af oplysninger fra brugeren under registrering på webportalen. Brugerkontoen giver brugeren mulighed for at få adgang til webportalen for at udføre de handlinger, der er angivet under pkt. 1.6.

 1. Licensgivning

2.1. Rettighedshaveren giver dig herved en ikke-eksklusiv licens til at opbevare, indlæse, installere, igangsætte og vise (“bruge”) softwaren på et specificeret antal computere med det formål at beskytte den computer, som softwaren er installeret på, imod trusler beskrevet i brugervejledningen, i henhold til alle de tekniske krav beskrevet i brugervejledningen og i henhold til betingelser og vilkår for denne aftale (“licens”).

I tilfælde af brug af softwaren beregnet til testformål, giver rettighedshaveren dig herved en ikke-eksklusiv licens til at opbevare, indlæse, installere, igangsætte og vise (“bruge”) softwaren med det formål at teste softwaren på den betingelse, at du overholder alle tekniske krav, der er beskrevet i brugervejledningen såvel som betingelserne for denne aftale (“licens”), og at du accepterer denne licens.

Testversion. Hvis du bruger en prøveversion af den udvidede version af softwaren, må du kun bruge den til evalueringsformål og kun i den enkelte, gældende evalueringsperiode, fra datoen hvor prøveversionen først blev aktiveret. Brug af den udvidede version af softwaren til andre formål eller ud over den gældende evalueringsperiode er strengt forbudt.

Software til flere miljøer, software på flere sprog, software på flere medier, software i flere kopier, bundter. Hvis du bruger forskellige versioner af softwaren eller forskellige sprogudgaver af softwaren, hvis du modtager softwaren på flere medier, hvis du på anden måde modtager flere kopier af softwaren, eller hvis du modtog softwaren bundtet med anden software, skal det endelige tilladte antal computere, som alle versioner af softwaren er installeret på, svare til det antal computere anført i licenser, som rettighedshaveren har givet dig, såfremt hver erhvervet licens giver dig ret til at installere og bruge softwaren på et sådant antal computere som angivet i paragraf 2.2 og 2.3, medmindre licensbetingelserne angiver andet.

2.2. Hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medie, har du ret til at bruge den udvidede version af softwaren til at beskytte det antal computere, der er angivet på softwarepakken, eller som angivet i en yderligere aftale.

2.3. Hvis softwaren blev anskaffet via internettet, har du ret til at bruge den udvidede version af softwaren til at beskytte det antal computere, der blev angivet, da du købte licensen til softwaren, eller som angivet i en yderligere aftale.

2.4. Du har ret til at tage en kopi af softwaren alene til sikkerhedskopiering, og denne kopi må kun træde i stedet for lovligt erhvervede udgaver, såfremt disse mistes, beskadiges eller bliver uanvendelige. Denne sikkerhedskopi må ikke bruges til andre formål, og den skal destrueres, når du ikke længere har ret til at bruge softwaren, eller når din licens udløber eller ophæves af en hvilken som helst årsag i henhold til gældende lovgivning i det land, hvor du har din primære bopæl, eller i det land hvor du bruger softwaren.

2.5. For at bruge softwaren kan det være nødvendigt at forbinde softwaren til webportalen ved hjælp af din brugerkonto.

2.6. Du har ret til at modtage følgende tjenester fra rettighedshaveren eller dennes partnere fra tidspunktet for installation af softwaren:

 • Opdateringer til softwaren via internettet, når og efterhånden som rettighedshaveren udgiver dem på dennes webside eller via andre online-services. Alle opdateringer, som du måtte modtage, bliver en del af softwaren, og betingelser og vilkår for denne aftale vil herefter også være gældende for dem.
 • Teknisk bistand via internettet og teknisk bistand over telefonen.
 • Adgang til rettighedshaverens information og hjælperessourcer.
 1. Aktivering og løbetid

3.1. Hvis du foretager ændringer på din computer eller af andre udbyderes software installeret derpå, kan rettighedsindehaveren kræve, at du gentager aktiveringen af den udvidede version af softwaren eller installationen af licensnøglen. Rettighedsindehaveren forbeholder sig retten til at bruge enhver metode og bekræftelsesprocedure til at bekræfte gyldigheden af licensen og/eller lovgyldigheden af en kopi af softwaren, som er installeret og/eller bruges på din computer.

3.2. Hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medie, kan den udvidede version af softwaren bruges, når du har accepteret denne aftale, og aftalen løber i den periode, der er angivet på pakken, startende på den dato, hvor denne aftale accepteres, eller som angivet i en yderligere aftale.

3.3. Hvis softwaren blev anskaffet via internettet, kan den udvidede version af softwaren, efter din accept af denne aftale, anvendes i den periode, som blev angivet under anskaffelsen, eller som angivet i en yderligere aftale.

3.4. Evalueringsperiodens varighed for den udvidede version af softwaren er begrænset til en enkelt, gældende evalueringsperiode (30 dage) fra det tidspunkt, hvor softwaren blev aktiveret. Hvis rettighedshaveren ændrer varigheden for evalueringsperioden, vil du blive informeret herom.

3.5. Din licens til at bruge den udvidede version af softwaren er begrænset til den periode, der er specificeret i paragraf 3.2 og 3.3, og den resterende periode kan gennemses via metoder, der er beskrevet i brugervejledningen.

3.6. Efter udløbet af den effektive brugsperiode for den udvidede version af softwaren får brugeren muligvis ret til at bruge softwaren i henstandsperioden. Oplysninger om længden af henstandsperioden kan findes som beskrevet i brugervejledningen. Der gives ingen henstandsperiode, når softwaren anvendes som beskrevet i paragraf 3.4.

3.7. Efter udløbet af den effektive brugsperiode for den udvidede version af softwaren som anført i paragraf 3.5 og den eventuelle henstandsperiode vil funktionaliteten i den udvidede version af softwaren blive begrænset til funktionaliteten i standardversionen af softwaren.

3.8. Hvis du har erhvervet softwaren med henblik på at bruge den på mere end én computer, så er din licens til brug af den udvidede version softwaren begrænset til den periode, der starter ved aktivering af softwaren eller installation af filen med licensnøglen på den første computer.

3.9. Uden forbehold for øvrige retsmidler i henhold til lov eller billighedsret som rettighedshaveren måtte have, har rettighedshaveren til enhver tid ret til uden varsel at ophæve denne licens til brug af softwaren uden refusion af hele eller dele af købsprisen, såfremt du overtræder en eller flere af disse betingelser og vilkår for aftalen.

3.10. Du accepterer, at du ved brug af denne software samt brug af rapporter eller oplysninger udledt som resultat af brug af denne software accepterer at overholde alle gældende internationale, nationale, statslige, regionale og lokale love og regler, herunder uden begrænsning privatlivsbestemmelser, copyright, eksportkontrol samt uanstændighedslove.

3.11. Hvis ikke andet er angivet heri, må du ikke overføre eller videregive rettigheder, du har fået i henhold til denne aftale, eller nogen forpligtelser i henhold hertil.

3.12. Hvis du har erhvervet softwaren med en aktiveringskode, som er gyldig til sproglokalisering af softwaren i den region, hvor den blev erhvervet fra rettighedsindehaveren eller dennes partnere, kan du ikke aktivere softwaren ved at benytte en aktiveringskode, som er beregnet til andre sproglokaliseringer.

3.13. Hvis du har erhvervet softwaren med henblik på at bruge den sammen med en bestemt telekommunikationsoperatør, så kan softwaren kun bruges sammen med den operatør som angivet ved erhvervelsen.

3.14. I forbindelse med begrænsningerne i paragraf 3.12 og 3.13 er oplysninger om disse begrænsninger anført på emballagen og/eller rettighedsindehaverens og/eller dennes partneres hjemmeside.

3.15. Anvendelsesperioden for standardversionen af softwaren er ikke begrænset af rettighedshaveren.

 1. Kommunikation med web-portalen og tilvejebringelse af oplysninger til web-portalen

4.1. I tilfælde af tab eller tyveri af computeren har brugeren mulighed for at bruge web-portalen og de relevante konfigurationer, som er beskrevet i brugervejledningen, til at opnå de oplysninger fra softwaren, som er nødvendige til at spore computerens placering, til at tage billeder med computerens kamera (hvis tilgængelig), samt evnen til at låse (åbne) for adgang til computeren og/eller oplysninger herpå. For at tilgå web-portalen er det nødvendigt at bruge din Northguard Account.

4.2. Du vedkender og accepterer, at handlingerne, der beskrives i paragraf 4.1 kun kan bruges af dig til at forhindre ulovlig brug af computeren fra en tredjepart.

4.3. Dataene beskrevet i paragraf 4.1, samt din e-mailadresse og andre data, som du oplyste under tilmeldingsprocessen til din Northguard Account, vil blive overført til og derefter behandlet af rettighedshaverens betroede tredjepartsudbydere. Ovennævnte tredjepartsudbydere kan behandle disse data i lande, som har databeskyttelsesstandarder, der er mindre beskyttende end databeskyttelsesstandarden i dit opholdsland.

4.4. Du er ansvarlig for at gemme de fortrolige oplysninger om din Northguard Account.

4.5. Du er ansvarlig for alle handlinger på web-portalen via din Northguard Account. Du vedkender og accepterer, at rettighedshaveren ikke er ansvarlig for nogen uautoriseret brug af din Northguard Account.

4.6. Northguard kan gøre brug af web-portalen obligatorisk for nogle regioner. Når du installerer produktet på computeren, kan du vælge en region, som er en anden end dit opholdsland. Hvis brug af web-portalen er valgfri for den region, du har valgt, kan du fravælge, at dine data bliver behandlet som beskrevet i paragraf 4.1 og 4.3 ved at foretage de tilsvarende ændringer i produktkonfigurationen.

4.7. Du vedkender og accepterer, at rettighedshaveren ikke er ansvarlig for nogle forsinkelser og fejl, der kan tilskrives kvaliteten af de tjenester, som leveres af din internet- eller mobiludbyder.

 1. Teknisk bistand

5.1. Den tekniske support, der er beskrevet i paragraf 2.6 i denne Aftale, ydes til brugere af softwaren, når den seneste opdatering er installeret i henhold til reglerne for teknisk support.

 1. Fortrolighed

6.1. Du accepterer, at softwaren og dokumentationen, herunder det specifikke design og den specifikke opbygning af individuelle programmer og nøglefilen, udgør fortrolige oplysninger tilhørende rettighedshaveren. Du må ikke videregive, tilvejebringe eller på anden måde gøre fortrolige oplysninger i nogen form tilgængelige for tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Northguard. Du skal iværksætte rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortrolige oplysninger, men uden at det begrænser ovenstående, forhindre overførsel af softwaren og dokumentation eller en del heraf på internettet.

 1. Modtagelse af informations- og reklamemateriale

7.1. Du anerkender, accepterer og indvilliger i at modtage informationsmateriale gennem softwaren fra rettighedshaver og/eller partnere for at forbedre beskyttelsesniveauet på computeren.

 1. Begrænsninger

8.1. Du må ikke efterligne, klone, udleje, udlåne, lease, sælge, modificere, dekompilere eller foretage reverse engineering af software eller adskille eller oprette derivater baseret på hele eller dele af softwaren, med mindre du har en ufravigelig ret dertil i henhold til gældende lovgivning, og du må ikke på anden måde reducere nogen del af softwaren til menneskeligt læsbar form eller overføre den licenserede software eller en underdel af den licenserede software, eller tillade en tredjepart at gøre dette undtaget i det omfang, hvor foranstående begrænsning er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lov. Hverken softwarens binære kode eller kilde må anvendes, og der må ikke foretages reverse engineering for at genskabe programmets algoritme, som er ejendomsretsligt beskyttet. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet dig heri, forbeholdes rettighedshaveren og/eller dennes leverandører, som gældende. Enhver sådan uautoriseret brug af softwaren vil resultere i øjeblikkelig og automatisk ophævelse af denne aftale og den licens, der er givet herunder, og det kan resultere i straffe- eller privatretsligt sagsanlæg imod dig.

8.2. Du må ikke overføre retten til at bruge softwaren til en tredjepart, undtaget som fremsat i en yderligere aftale.

8.3. Du må ikke give aktiveringskoden og/eller licensnøglefilen til tredjeparter eller give tredjeparter adgang til aktiveringskoden og/eller licensnøglen, da disse anses som værende fortrolige data tilhørende rettighedshaveren, og du skal tage rimelige skridt til at beskytte aktiveringskoden og/eller licensnøglen, såfremt du har tilladelse til at overdrage aktiveringskoden og/eller licensnøglen til tredjeparter som fremsat i en yderligere aftale.

8.4. Du må ikke udleje, lease eller udlåne softwaren til tredjemand.

8.5. Du må ikke bruge softwaren til oprettelse af data eller software, der er beregnet til at opfange, blokere eller behandle trusler beskrevet i denne brugervejledning.

8.6. Rettighedsindehaveren har ret til at blokere licensnøglen eller ophæve din licens til anvendelse af softwaren i tilfælde af, at du bryder nogen af denne aftales vilkår og betingelser, uden tilbagebetaling til dig.

8.7. Hvis du bruger prøveversionen af den udvidede version af softwaren, har du ikke ret til at modtage teknisk support, som angivet i paragraf 5 i denne aftale, og du har ikke ret til at overføre licensen eller rettighederne til at bruge softwaren til nogen tredjepart.

8.8. Du må ikke bruge softwaren med det formål at udføre ulovlige handlinger, herunder sporing og anskaffelse af fortrolige oplysninger til brug mod en tredjepart.

8.9. Overtrædelse af de immaterialrettigheder skal resultere i civilretligt, administrativt eller strafferetligt ansvar i henhold til lovgivningen.

 1. Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse

9.1. Rettighedshaveren garanterer, at softwaren i væsentlig grad vil fungere i henhold til de specifikationer og beskrivelser, som er fremsat i den medfølgende brugervejledning, men at en sådan begrænset garanti ikke skal gælde for følgende: (w) Din computers mangler og tilknyttet overtrædelse, hvor rettighedshaveren udtrykkeligt frasiger sig ethvert garantiansvar; (x) funktionsfejl, defekter eller fejl, der skyldes forkert brug; misbrug; ulykke; forsømmelse; forkert installation, drift eller vedligeholdelse; tyveri, vandalisme; force majeure; terrorismehandlinger; strømsvigt eller -stød; skader; ændring, ikke-tilladt modifikation eller reparationer af en anden part end rettighedshaveren; eller nogle andre tredjeparter eller dine handlinger eller årsager, som er uden for rettighedshaverens rimelige kontrol; (y) alle defekter, som du ikke gør rettighedshaveren opmærksom på, så snart det er praktisk, efter defekten forekommer første gang; og (z) inkompatibilitet forårsaget af hardware- og/eller softwarekomponenter, som er installeret på din computer.

9.2. Du anerkender, accepterer og indvilliger i, at ingen software er fejlfri, og du rådes til at tage sikkerhedskopier af computeren med sådanne mellemrum og en sådan grad af driftssikkerhed, som passer dig.

9.3. Du vedkender, accepterer og indvilliger i, at rettighedshaveren ikke er ansvarlig eller hæfter for sletning af data, som er autoriseret af dig. De nævnte data kan omfatte alle personlige eller fortrolige oplysninger.

9.4. Rettighedshaveren giver ingen garantier for, at softwaren fungerer korrekt i tilfælde af brud på de betingelser og vilkår, der er beskrevet i brugervejledningen eller i denne aftale.

9.5. Rettighedshaveren garanterer ikke, at softwaren fungerer korrekt, hvis du ikke regelmæssigt downloader opdateringer, som angivet i paragraf 2.6 i denne aftale.

9.6. Rettighedshaveren garanterer ikke beskyttelse imod trusler beskrevet i brugervejledningen efter udløbet af den periode, der er angivet i paragraf 3.5 i denne aftale, eller efter licensen til brug af softwaren er blevet tilbagekaldt uanset årsag.

9.7. Du erkender, at softwaren leveres med Northguard standard indstillinger, som installeres som grundindstilling, og at det er dit ansvar alene at konfigurere softwaren til at opfylde dine egne krav.

9.8. Du accepterer, at når det gælder testformål, leveres softwaren med specielle indstillinger, der afviger fra dem, der bruges som standard.

9.9. SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, OG RETTIGHEDSHAVEREN HVERKEN FREMSTILLER ELLER GIVER NOGEN GARANTI FOR SOFTWARENS BRUG ELLER YDELSE. MED UNDTAGELSE AF EN GARANTI, BETINGELSE, FREMSTILLING ELLER VILKÅR, SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, OG RETTIGHEDSHAVEREN OG DENNES PARTNERE GIVER INGEN GARANTI, BETINGELSE, FREMSTILLING ELLER VILKÅR (UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HVAD ENTEN I HENHOLD TIL PRIVATLOVGIVNING, SÆDVANE, SKIK OG BRUG ELLER PÅ ANDEN VIS) I FORHOLD TIL NOGEN SOM HELST SAGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRATION ELLER ANVENDELIGHED TIL NOGET SÆRLIGT FORMÅL. ALLE FEJL OG DEN FULDE RISIKO I FORHOLD TIL YDELSE OG ANSVAR FOR VALG AF SOFTWARE TIL OPNÅELSE AF DIT FORVENTEDE RESULTAT SAMT INSTALLATION OG BRUG AF OG RESULTATER INDHENTET VIA SOFTWAREN PÅHVILER DIG. UDEN BEGRÆNSENDE VIRKNING FOR OVENSTÅENDE GIVER RETTIGHEDSHAVEREN INGEN FREMSTILLING AF OG GIVER INGEN GARANTI FOR, AT SOFTWAREN ER FEJLFRI ELLER FRI FOR AFBRYDELSER ELLER ANDRE FEJL, EJ HELLER AT SOFTWAREN LEVER OP TIL NOGEN AF ELLER ALLE DINE KRAV, HVAD ENTEN RETTIGHEDSHAVEREN ER BLEVET OPLYST HEROM ELLER EJ.

 1. Udelukkelse og begrænsning af ansvar

10.1. I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ER RETTIGHEDSHAVER OG DENNES PARTNERE IKKE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, STRAFBARE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART (INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING ELLER FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE, PRIVATLIVSBRUD, KORRUPTION, SKADER PÅ OG TAB AF DATA ELLER PROGRAMMER, MANGLENDE OPFYLDELSE AF EN FORPLIGTELSE HERUNDER LOVPLIGTIGE FORPLIGTELSER, GOD TRO ELLER RIMELIG OMTANKE, MISLIGHOLDELSE, ØKONOMISK TAB OG ALLE ØVRIGE PEKUNIÆRE ELLER ANDRE TAB AF NOGEN ART), SOM MÅTTE OPSTÅ GRUNDET ELLER PÅ NOGEN MÅDE I RELATION TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN, LEVERING ELLER MANGLENDE LEVERING AF TEKNISK BISTAND ELLER ØVRIGE SERVICEYDELSER, OPLYSNINGER, SOFTWARE SAMT RELATERET INDHOLD VIA SOFTWAREN ELLER PÅ ANDEN MÅDE GRUNDET BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER PÅ ANDEN VIS UNDER ELLER I FORBINDELSE MED ET PUNKT I DENNE AFTALE, ELLER GRUNDET BRUD PÅ KONTRAKTEN ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER MISLIGHOLDELSE, FEJLAGTIG FREMSTILLING, FORPLIGTELSE I FORHOLD TIL OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER BRUD PÅ NOGEN LOVMÆSSIG FORPLIGTELSE, ELLER BRUD PÅ RETTIGHEDSHAVERENS ELLER DENNES PARTNERES GARANTI, SELV OM RETTIGHEDSHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ SÅDANNE TAB.

DU ACCEPTERER, AT SÅFREMT RETTIGHEDSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE FINDES ANSVARLIGE, ER RETTIGHEDSHAVERENS OG/ELLER DENNES PARTNERES ANSVAR BEGRÆNSET TIL UDGIFTEN TIL KØB AF SOFTWAREN. RETTIGHEDSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE ER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGET BELØB UD OVER DET, DER BLEV BETALT VED KØB AF SOFTWAREN TIL RETTIGHEDSHAVEREN ELLER PARTNEREN (HVAD END DER MÅTTE VÆRE GÆLDENDE).

INTET I DENNE AFTALE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER KRAV I FORHOLD TIL DØDSFALD OG PERSONSKADER. YDERMERE GÆLDER, AT SÅFREMT EN FRASKRIVELSE, UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING I DENNE AFTALE IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, DA VIL KUN EN SÅDAN FRASKRIVELSE, UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING OPHØRE MED AT VÆRE GÆLDENDE FOR DIG, OG DU VIL FORTSAT VÆRE BUNDET AF DE ØVRIGE FRASKRIVELSER, UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER.

 1. GNU og øvrige tredjepartslicenser

11.1. Softwaren kan omfatte nogle softwareprogrammer, som er givet i licens (eller underlicens) til brugeren under GNU General Public License (GPL) eller andre, lignende gratis softwarelicenser, som blandt andre rettigheder tillader brugeren at kopiere, modificere og videredistribuere visse programmer eller dele heraf og giver adgang til kildekoden (“Open Source Software”). Hvis sådanne licenser kræver, at kildekoden også gøres tilgængelig for brugerne med henblik på software, der distribueres til personer i eksekverbart, binært format, så skal kildekoden gøres tilgængelig ved fremsendelse af anmodning til Northguard eller kildekoden leveres med softwaren. Hvis en Open Source-softwarelicens kræver, at rettighedshaveren giver rettigheder til at bruge, kopiere eller modificere et Open Source-softwareprogram, som går ud over de rettigheder, der gives i denne aftale, så skal sådanne rettigheder have forrang i forhold til rettigheder og begrænsninger heri.

 1. Immateriel ejendomsret

12.1. Du accepterer, at softwaren og oprindelse, systemer, idéer, driftsmåder, dokumentation samt øvrige oplysninger i softwaren er immaterielle rettigheder og/eller værdifulde forretningshemmeligheder, der tilhører rettighedshaveren eller dennes partnere, og at rettighedshaveren og dennes partnere, hvor det måtte være gældende, er beskyttet af privat- og strafferetslig lovgivning samt af lov om ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker og patenter i den Europæiske Union, den Russiske Føderation, og USA, samt andre lande og internationale traktater. Denne aftale giver dig ingen rettigheder med hensyn til den immaterielle ejendomsret, herunder varemærker eller servicemærker tilhørende rettighedshaveren og/eller dennes partnere (“Varemærker”). Du kan udelukkende bruge varemærkerne til at identificere udskrevet output genereret af software i overensstemmelse med accepteret varemærkepraksis, herunder identifikation af varemærkets ejermands navn. En sådan anvendelse af et varemærke giver dig ingen ejendomsrettigheder i forhold til dette varemærke. Rettighedshaveren og/eller dennes partnere ejer og fastholder alle rettigheder, ophavsret og interesser i og til softwaren, herunder uden begrænsning fejlretninger, udvidelser, opdateringer eller andre modificeringer af softwaren, hvad enten disse foretages af rettighedshaveren eller tredjepart, og alle copyrights, patenter, forretningshemmelighedsrettigheder, varemærker samt øvrige immaterielle ejendomsrettigheder deri. Din besiddelse, installation eller brug af softwaren giver dig ingen ophavsrettigheder i forhold til den immaterielle ejendomsret til softwaren, og du kan ikke opnå sådanne rettigheder til softwaren undtagen som udtrykkeligt beskrevet i denne aftale. Alle kopier af softwaren, der er lavet i henhold hertil, skal indeholde de samme ejendomsretslige bemærkninger, som fremstår i denne software. Undtagen som beskrevet giver denne aftale dig ingen immaterielle ejendomsrettigheder til softwaren, og du accepterer, at licensen som yderligere defineret heri, og som er givet i henhold til denne aftale, kun giver dig ret til begrænset anvendelse i henhold til betingelser og vilkår for denne aftale. Rettighedshaveren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i henhold til denne aftale.

12.2. Du vedkender, at kildekoden, aktiveringskoden og/eller licensnøglefilen for softwaren er proprietær til rettighedshaveren og udgør rettighedshaverens forretningshemmeligheder. Du indvilliger i ikke at ændre, tilpasse, oversætte, reverse engineer, dekompilere, disassemblere eller på anden vis forsøge at afsløre softwarens kildekode på nogen måde.

12.3. Du accepterer, at du ikke må modificere eller ændre softwaren på nogen måde. Du må ikke fjerne eller ændre på copyright-bemærkninger eller andre ophavsrettighedsbemærkninger på kopier af denne software.

 1. Gældende lov

13.1. Bortset fra som foreskrevet i §§ 13.2 og 13.3 nedenfor, skal denne aftale styres af og fortolkes i henhold til gældende lovgivning angivet nedenfor for det land eller territorium, i hvilket du skaffede softwaren uden reference til eller anvendelse af konflikter med lovgivningens principper:

 1. Rusland. Hvis du har skaffet Softwaren i Rusland, gælder lovgivningen for den Russiske Føderation.
 2. USA, Puerto Rico, Amerikansk Samoa, Guam og U.S. Virginia Islands. Hvis du skaffede Softwaren i USA, Puerto Rico,

Amerikansk Samoa, Guam eller U.S. Virgin Islands, gælder lovene i staten Massachusetts, USA dog på betingelse af, at lovene i den amerikanske stat, du bor i, styrer retskrav under statens forbrugerbeskyttelse, uretmæssig konkurrence eller lignende love. I det omfang loven tillader det, accepterer rettighedshaveren og du udtrykkeligt at hermed give afkald på enhver ret til en nævningesag.

 1. Canada. Hvis du skaffede Softwaren i Canada, gælder lovene for provinsen Ontario.
 2. Mexico. Hvis du skaffede Softwaren i Mexico, gælder de føderale love for Republikken Mexico.
 3. Den Europæiske Union (EU). Hvis du skaffede softwaren i et medlemsland i EU, gælder lovene for Danmark.
 4. Australien. Hvis du skaffede Softwaren i Australien, gælder lovene for den stat eller det territorium, hvor du skaffede licensen.
 5. Hong Kong Special Administration Region (SAR) og Macau SAR. Hvis du skaffede Softwaren i Hong Kong SAR eller Macau SAR, gælder lovene for Hong Kong SAR.
 6. Taiwan. Hvis du skaffede Softwaren i Taiwan, gælder lovene for Taiwan.
 7. Japan. Hvis du skaffede Softwaren i Japan, gælder lovene for Japan.
 8. Ethvert andet land eller territorium. Hvis du skaffede Softwaren i ethvert andet land, gælder materiel ret for det land, hvor handelen fandt sted.

13.2. Uanset det foregående gælder det, at såfremt de obligatoriske love eller den offentlige orden i et land eller territorium, hvor denne aftale håndhæves eller udlægges, forbyder anvendelsen af loven, der er anført heri, anvendes lovgivningen i det pågældende land eller territorium i stedet, i det omfang det kræves af en sådan obligatorisk lov eller den offentlige orden. Ligeledes, hvis du er en individuel forbruger skal bestemmelserne i § 13.1 ikke påvirke nogen obligatorisk ret du måtte have, til at handle i dit hjemland i henhold til lovgivningen i det pågældende land.

13.3. Denne aftale skal ikke styres af de Forenede Nationers kontraktkonvention for internationalt salg af handelsvarer, anvendelse af hvilken er udtrykkeligt udelukket.

13.4. Slutbrugeren er ansvarlig for kun direkte at kontakte rettighedshaveren eller dennes partnere, hvis der er nogen problemer med produktet.

 1. Frist for sagsanlæg

14.1. Ingen af parterne kan fremsætte krav, uanset form, som følge af transaktioner under denne aftale senere end ét (1) år efter årsagen til kravet er opstået eller blev opdaget, dog undtaget sagsanlæg for brud på immaterielle ejendomsrettigheder, som kan fremsættes inden for den gældende, lovmæssige periode.

 1. Hele aftalen, adskillelighed, ingen fraskrivelse

15.1. Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og rettighedshaveren, og den erstatter alle tidligere aftaler, tilbud, kommunikationer af enhver art eller reklamer, mundtlige eller skriftlige, i forhold til softwaren eller emnet for denne aftale. Du bekræfter hermed, at du har læst denne aftale, forstået den og accepterer at være bundet af dens betingelser. Hvis noget punkt i denne aftale af en kompetent retsinstans findes ugyldigt, ophævet eller umuligt at håndhæve af en eller anden årsag, enten helt eller delvist, skal et sådant punkt fortolkes mindre bredt således, at det bliver lovligt og muligt at håndhæve, og hele aftalen vil forblive i kraft på trods heraf, og resten af aftalen vil forblive fuldt ud retsgyldig i videst mulig udstrækning i henhold til lov eller billighedsret, mens det oprindelige sigte bevares i videst muligt omfang. Ingen fraskrivelse af noget punkt eller betingelse heri er gyldig, med mindre den er skriftlig og underskrevet af dig og en godkendt repræsentant for rettighedshaveren, såfremt ingen fraskrivelse af et brud på et punkt i denne aftale udgør en fraskrivelse af et tidligere, samtidigt eller efterfølgende brud. Såfremt rettighedshaveren ikke insisterer på eller håndhæver streng opfyldelse af et punkt i denne aftale eller en rettighed, må dette ikke opfattes som en fraskrivelse af et sådant punkt eller en sådan rettighed.

 1. Afkald på kollektive søgsmål og bindende voldgift

16.1. Hvis du er bosiddende i USA, gælder paragraf 16 for dig. Hvis der opstår en tvist, et krav eller nogen form for kontroverser i forbindelse med et produkt eller en tjeneste fra Northguard eller i forbindelse med en del af nærværende aftale, mellem dig og Northguard, eller mellem dig og en tredjepart associeret med Northguard, og tvisten ikke kan løses uden formel afslutning inden for en rimelig tid, accepterer du og den anden part bindende individuel voldgift foran American Arbitration Association (“AAA”) under Federal Arbitration Act (“FAA”), og at I ikke vil sagsøge i retten foran en dommer eller en jury. Alle sager, herunder, men ikke begrænset til, kollektive søgsmål, gruppesøgsmål, private “attorney-general”-sager, en kombination af individuelle sager uden samtykke fra alle parter eller andre retsprocedurer, hvor en person fungerer i repræsentativt øjemed, er ikke tilladt. Når du accepterer denne aftale, indvilliger du i ikke at starte eller deltage i nogen af ovennævnte søgsmål og retsprocesser med flere parter, og alle søgsmål, som du fører, og alle eventuelle retsmidler, der tildeles dig, skal være på et individuelt grundlag, som fastsat i nærværende paragraf. I tilfælde af en bindende individuel voldgiftssag mellem parterne, afgøres udfaldet af en neutral mægler, og voldgiftsmandens beslutning vil være endelig, bortset fra en begrænset ret til appel i henhold til FAA. I tilfælde af en konflikt mellem denne aftale og reglerne for AAA skal denne aftale være gældende.

16.2. Alle tvister, krav eller kontroverser i forbindelse med Northguards immaterielle rettigheder og disses håndhævelse, gyldighed osv. samt sager om enhver form for uautoriseret brug, herunder, men ikke begrænset til, tyveri og piratkopiering af Northguard-produkter eller -tjenester, er ikke omfattet af denne voldgiftsklausul.

 1. Rettighedshaverens kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til denne aftale, eller hvis du af en eller anden årsag ønsker at kontakte rettighedshaveren, kan du kontakte kundeserviceafdelingen på:

Northguard ApS

Bondovej 14b

5250, Odense SV

Danmark

E-mail: [email protected]

Webside: www.northguard.dk

AFSNIT B. BETINGELSER FOR DATABEHANDLING

Læs betingelserne i afsnittet “Betingelser for databehandling”. Dette afsnit beskriver data videregivet af dig og/eller af din computer og den måde, hvorpå rettighedshaveren vil behandle dataene med henblik på udførelsen af denne licensaftale. Hvis softwaren anvendes inden for en juridisk enhed eller på en computer, der bruges af flere enkeltpersoner, skal du sikre, at de har forstået og accepteret betingelserne i afsnittet “Betingelser for databehandling”, inden de tager softwaren i brug.

 1. For at rettighedshaveren og/eller dennes partnere kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne licensaftale, skal rettighedshaveren modtage og behandle de oplysninger, der er beskrevet i afsnit B, pkt. 1 med henblik på det erklærede formål. Sådanne oplysninger kan anses for at være personlige i henhold til gældende lovgivning i bestemte lande.

Softwareaktivering og bekræftelse af lovligheden af brugen af software.

Rettighedshaveren skal bekræfte, at den licens, du bruger, er lovlig under aktivering og brug af softwaren. For at kunne gøre det skal rettighedshaveren behandle og modtage følgende oplysninger om softwaren, den licens, du har erhvervet dig, og den computer, som du vil installere softwaren på, særligt:

 • Type, version og lokalisering af den installerede software
 • Versioner af de installerede opdateringer
 • ID på computeren og ID på softwareinstallationen på computeren
 • Aktiveringskode og det unikke aktiverings-ID på den aktuelle licens
 • Operativsystemets type, version og ordstørrelse
 • Navn på det virtuelle miljø, hvis softwaren er installeret i et virtuelt miljø
 • ID-numre på softwarekomponenter, der er aktive på det tidspunkt, hvor oplysninger gives

Styring af computerbeskyttelse og erhvervede licenser via webportalen.

Webportalen hjælper dig med at fjernadministrere dine erhvervede licenser og beskyttelsen af din computer. Denne funktion kræver, at rettighedshaveren fra din computer modtager og behandler oplysninger om softwaren, den erhvervede licens, oplysninger om computeren, især:

 • Brugers e-mailadresse
 • Brugers adgangskode
 • Godkendelseskontekst
 • Captcha-id
 • Captcha-type
 • Brugers svar på captcha
 • Landestandard
 • Engangskode til tofaktorgodkendelse
 • Unikt bruger-id
 • Entydigt enheds-id på portalen
 • Entydigt midlertidigt enheds-id på portalen
 • Kontotype (bruger eller administrator)
 • Område
 • Flag, der angiver, om brugeren accepterer at oplyse sin e-mailadresse og modtage personlige markedsføringstilbud
 • Personlige oplysninger – fornavn og efternavn (valgfrit)
 • Salgskanal
 • Engangskode til automatisk tilslutning af programmet
 • Aktiveringskode
 • Program-id
 • Programversion
 • Programmets landestandard
 • Generelle oplysninger om brugerens enhed: unikt enheds-id, enhedens netværksnavn, enhedstype, type af operativsystem, version af operativsystem
 • Generelle oplysninger om licenser, der bruges i programmet: licenstype, aktuel licensstatus, tjenesteoplysninger om licens, aktiveringsfejl, dato og klokkeslæt for udløb af licens, funktionssystem
 • Enhedstokentype
 • Tjeneste-id
 • Entydigt id til binding mellem bruger og enhed
 • Flag, der angiver, om antivirusbeskyttelse er aktiveret
 • Flag, der angiver, om antivirusdatabaser er opdateret
 • Flag, der angiver, om enheden er blokeret
 • Flag, der angiver, om beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret
 • Flag, der angiver, om internetbeskyttelse er aktiveret
 • Status for tyverisikring:
 • Flag, der angiver, om kommandoen Locate (Find) kan udføres på udstyret
 • Flag, der angiver, om kommandoen Mugshot (Højformat) kan udføres på enheden
 • Flag, der angiver, om kommandoen Wipe Data (Ryd data) kan udføres på enheden
 • Flag, der angiver, om der er installeret et SIM-kort på enheden, og om der kan overføres data via SIM-kortet
 • Type af tyverisikringskommando
 • Kommando-id
 • Kommandostatus
 • Resultat af afvikling af kommando:
 • Fejlkode, hvis kommandoen blev ikke udført
 • Enhedskoordinater, hvis kommandoen Locate (Find) blev udført

Kernefunktionalitetens ydeevne i den erhvervede software

Softwarens kernefunktionalitet, som beskrevet i brugervejledningen, er at beskytte slutbrugeren mod kendte trusler mod informationssikkerheden. For at kunne stille denne kernefunktionalitet til rådighed, mens du anvender softwaren, skal rettighedshaveren fra din computer modtage og behandle oplysninger om den installerede software, den erhvervede licens, de scannede objekter, registrerede trusler og inficeringer på computeren og dertil tilsluttede enheder, computerens aktivitet på internettet, især:

 • Produktversion
 • Enheds-id
 • Installations-id
 • Produkttype
 • Navn på det registrerede objekt (fil)
 • MD5-hashsummen af det registrerede objekt (APK-fil)
 • URL-adresse, som henviser til de ønskede oplysninger
 • URL-protokol
 • Portnummer
 • URL-adresse for siden med personlige oplysninger er fjernet
 • Navn på det registrerede objekt i henhold til Northguard-klassifikationen
 • Id for den antivirusdatabasepost, som konklusionen er baseret på
 • Udsvingningstid for database
 • Programpakkenavn
 • Navn på butik, hvorfra programmet blev downloadet
 • Offentlig nøgle, der bruges til at signere APK-filen
 • Hashsum for det certifikat, der bruges til at signere APK-filen
 • Program-id
 • Aktivt licens-id
 • Entydigt id for programinstallationen
 • Entydigt id for start af opdateringsopgaven
 • Fuld programversion
 • Serienummer på den aktuelle licens
 • Aktuelt id for licensjobseddel
 • Entydigt build-id fra PPCS-tjeneste
 • Produktgruppe
 • Produktversion
 • Landestandard
 • Partnernavn
 • Aktuel licenstype
 • Aktuel licensstatus
 • Nøglens levetid
 • Antal dage tilbage, inden nøglen udløber
 • Antal dage siden nøglens installationsdato
 • Antal dage, siden licensen udløb
 • Flag, der angiver, om KSN-sætningen blev accepteret
 • Version af produktionsprodukt
 • MD5-hashsum for DEX-filen for det installerede program
 • MD5-hashsum for APK-filen for det installerede program
 • Flag, der angiver, om programmet er i systemkataloget
 • Flag, der angiver, om programmet har enhedsadministratorrettigheder
 • Flag, der angiver, om programmet er et standard sms-program
 • Flag, der angiver, om programmet bruger hjælp til handicappede
 • Tilladelser, der dynamisk tildeles programmet
 • Navn på APK-fil, der installeres
 • Sti til den APK-fil, der installeres
 • Pakkenavn (eller bundtnavn) fra AndroidManifest.xml
 • Programversion
 • Programversion fra AndroidManifest.xml
 • MD5-hashsum for DEX-filen for det installerede program
 • MD5-hashsum for APK-filen for det installerede program
 • Serienummer på det certifikat, der blev brugt til at signere APK-filen
 • Certifikatets udsteder, der blev brugt til at signere APK-filen
 • Offentlig nøgle, der bruges til at signere APK-filen
 • Hashsum for det certifikat, der blev brugt til at signere APK-filen
 • Signaturdato for filen
 • Udstedelsesdato for certifikatet
 • Udløbsdato for certifikatet
 • Status på programkonklusion
 • Metode, der blev brugt til at få programkonklusionen
 • SHA-256-hashsum for enheden (MAC + bruger-id)
 • Enhedsnavn
 • Enhedstype
 • Enhedsproducent
 • Operativsystem
 • Registreringsteknologi
 • Version af registreringsteknologi
 • URL-adresse til websted
 • IP-adresse for websted
 • Hashsum for webstedscertifikat
 • Certifikattype
 • Certifikatindhold
 • Entydigt bruger-id i rettighedshaverens systemer
 • Anvendt licenstype
 • Gyldighedsperiode for licensen
 • Ordrenummer ved køb af licens
 • Ordrepris-id ved køb af licens
 • Fulde navn på den partner, som licensen blev købt af
 • Ordrenummer, der anvendes af partneren
 • Partnerens opholdsland
 • Beskrivelse af licensparametre
 • Licens-id
 • Kundenavn
 • Nuværende abonnementstilstand
 • Årsag til aktuel/ændret abonnementstilstand
 • Id for leverandørens abonnementssystem
 • Indekseret strengmatrix, der bruges af abonnementsleverandøren til at overføre yderligere oplysninger
 • Indekseret matrix af tal, der bruges af abonnementsleverandøren til at overføre yderligere oplysninger
 • Om abonnementet er i en henstandsperiode
 • Aktiveringsdato for licensen
 • Udløbsdato for licensen
 • Abonnementets udløbsdato
 • Flag, der indikerer, om brugeren er abonnerer på rettighedshaverens Facebook-side
 • Type af operativsystem
 • Version af operativsystemet, der er installeret på brugerens computer
 • Operativsystemets bitversion
 • Om den installerede programforekomst er forbundet til Northguard: Tilsluttet, Aktiveret, Deaktiveret, Uspecificeret
 1. Databehandling af tredjepartsudbyderes tjenester. Softwarens specifikke funktionalitet stilles til rådighed via adgangen til og/eller brugen af tredjepartstjenester, som angivet i denne licensaftale. For opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til denne licensaftale skal udbyderen af tredjepartstjenester modtage og behandle oplysninger, som beskrevet i afsnit B, pkt. 2, til de erklærede formål. Sådanne oplysninger kan anses for at være personlige i henhold til gældende lovgivning i bestemte lande.

Oplysninger, som udbyderen af tredjepartstjenester modtager direkte fra softwaren og rettighedshaveren.

For at kunne levere softwarens kernefunktionalitet sendes følgende data automatisk og regelmæssigt til Firebase Cloud Messaging:

 • Oplysninger om den software, der er installeret på computeren: version, navnet på den butik, som programmet blev erhvervet fra, tidsstemplet for den første gang, softwaren blev startet
 • Oplysninger om apptilkøb: program-id og -navn, valuta og beløb
 • Oplysninger om brugen af softwaren: hændelsestype, navn på det blokerede program, det flag, der angiver, om programmet er føjet til listen over blokerede programmer, pinkodens længde
 • Oplysninger om brugerens computer, hvor softwaren er installeret: computerproducentnavn, computertype, operativsystemets version og sprog (landestandard), oplysninger om først åbnede program inden for de sidste 7 dage og først åbnede program for mere end 7 dage siden
 • Annonce-id
 • Oplysninger om brugeren: alderskategori og køn, id for bopælslandet og liste over interesser
 • Oplysninger om en programopdatering eller fjernelse af installation
 • Oplysninger om en opdatering af operativsystemet
 • Oplysninger om, hvorvidt brugeren har nulstillet/ryddet programdata, fjernet alle indstillinger og logondata
 • Oplysninger om, hvorvidt programmet gik ned eller udløste en undtagelse
 • Oplysninger om, hvorvidt en meddelelse sendt af Firebase Notifications er blevet modtaget, mens programmet befinder sig i forgrunden
 • Oplysninger om, hvorvidt en meddelelse sendt af Firebase Notifications er blevet modtaget af en enhed, når programmet befinder sig i baggrunden
 • Oplysninger om, hvorvidt en bruger har åbnet en meddelelse sendt af Firebase Notifications
 • Oplysninger om, hvorvidt en bruger har afvist en meddelelse sendt af Firebase Notifications
 • Oplysninger om, hvorvidt en bruger har åbnet programmet for første gang via et dynamisk link
 • Oplysninger om, hvorvidt en bruger har åbnet programmet via et dynamisk link
 • Oplysninger om, hvorvidt programmet er blevet opdateret til en ny version via et dynamisk link
 • Handlingstype og -værdi
 • Entydigt installations-id (Instance ID)
 • Android-id

Oplysninger, som udbyderen af tredjepartstjenester modtager, når du anvender tredjepartstjenesterne.

Når du bruger tredjepartens tjeneste, behandler udbyderen af tredjepatstjenesten oplysninger i henhold til dennes politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan finde og læse hele dens indhold på https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms/, https://firebase.google.com/support/privacy/.

Rettighedshaveren er ikke ansvarlig for behandlingen af data, når du bruger tredjepartstjenester. Ved at bruge softwaren til at få adgang til og/eller bruge tredjepartstjenester er du ansvarlig for at gøre dig selv bekendt med de databehandlingsregler og -procedurer, der er beskrevet i tredjepartstjenesteudbyderens politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 1. Hvis du beslutter ikke at videregive oplysninger, der er nødvendige, for at rettighedshaveren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne licensaftale, som angivet i afsnittet “Betingelser for databehandling”, accepterer du ikke betingelserne i denne licensaftale. Hvis det er tilfældet, skal du afslutte installationen af og/eller fjerne softwaren.
 2. Når du videregiver data til rettighedshaveren via softwaren, håndterer rettighedshaveren disse data i henhold til dennes politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som navnlig beskriver den måde, hvorpå rettighedshaveren beskytter dine data, hvor rettighedshaveren behandler dine data samt dine rettigheder med hensyn til de omhandlede data.

© 2019 Northguard ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren og al medfølgende dokumentation er ejendomsretligt beskyttet af ophavsretslove og internationale ophavsrettighedstraktater samt andre immaterielle ejendomsrettigheder og traktater.